2015 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5 Ocak 2015

 

05.01.2015 Tarih 2015/01 sayılı Karar Özeti
DENETİM KOMİSYONU
Belediyemiz Meclis toplantısı 05/01/2015 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de 1343 sayılı toplantı gündemindeki konuları görüşmek üzere birleşime açıldı.Yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek birleşime geçildi. Gündem maddesi Denetim Komisyonuna üye seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;Denetim Komisyonunun 3 kişiden oluşturulmasına karar verildikten sonra gruplardan Büyük Birlik Partisinden Yalçın AKGÜN ve Mahmut CİRİTCİ Adalet ve Kalkınma Partisinden Yılmaz AKMEŞE’nin aday olduğu yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde Yalçın AKGÜN ve Mahmut CİRİTCİ 9(dokuz oy), Yılmaz AKMEŞE 10(on)oy aldığı 2 oy zarfının isi boş çıktığı görülerek Denetim Komisyonunun adı geçen şahıslardan oluşturulmasına,Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 23 ncü maddesi gereğince komisyonda görev almak üzere bilirkişi uzman olarak Malmüdürlüğünden 15 gün süre ile görevlendirme talebinde bulunulmasına kararın gereği için bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

5.01.2015 Tarih 2015/02 sayılı Karar Özeti
SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÜCRETİ
Belediyemiz Meclis 05/01/2015 tarihli toplantısında gündemin 2nci maddesi Sözleşmeli Personel Avukat Ücreti birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;Belediyemizde boş bulunan AH sınıfına ait 5935 unvan kodlu 1 dereceli 1 adet Avukat kadrosu karşılık gösterilerek kısmi zamanlı personel olarak çalıştırılması istenen 1 adet Avukat ücretinin 1.057,86TL.belirlenerek çalıştırılmasına yapılan görüşmelerin sonucunda yapılan açık oylama işaretle elini yukarı kaldırarak katılanların oybirliği ile karar verildi. Kararın gereği için bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
5.01.2015 Tarih 2015/03 sayılı Karar Özeti
TATİL AYI
Belediyemiz Meclis 05/01/2015 tarihli toplantısında gündemin 3ncü maddesi Meclis Tatil Ayı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;2015 yılı Temmuz ayının tatil ayı olmasına yapılan görüşmelerin sonucunda yapılan açık oylama işaretle elini yukarı kaldırarak katılanların oybirliği ile karar verildi.

5.01.2015 Tarih 2015/04 sayılı Karar Özeti
BEDELSİZ DEVİR SİYENERJİ
Belediyemiz Meclis 05/01/2015 tarihli toplantısında gündemin 4ncü maddesi Siyenerjinin Devri birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;Zara Belediye Başkanlığının 25/11/2014 tarih ve 47012550-320/2046 sayılı yazısında belediyemizin de ortağı olduğu Siyenerji Elektrik,Üretim,Dağıtım,Ticaret ve San.A.Ş.’de bulunan hissemizi bedelsiz olarak devir almak istediklerini belirtmekte olup,Meclisimizin görüşmeleri sonucunda;5393 sayılı Belediye Kanununun 18nci maddesinin i bendine istinaden Siyenerji Elektrik,Üretim,Dağıtım,Ticaret ve San.A.Ş.’de bulunan belediyemiz ihssesinin bedelsiz olarak Zara Belediye Başkanlığına devir edilmesine ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine yapılan açık oylama işaretle elini yukarı kaldırarak katılanların oybirliği ile karar verildi. Kararın gereği için bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 1.707 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum