2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

9 Ağustos 2017

04.08.2017 Tarih ve 2017/31 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.08.2017 tarih cuma günü saat 14.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. Gündemin birinci maddesi Tapu Devri(Arsa Devri)birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;İlçemiz Bahçeli mahalle Seyrantepe caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 157 Ada 4 parsel nolu taşınmazın ifrazı sonucu oluşan 157 Ada 14 nolu parselin Maliye Hazinesine yazılması gerekirken Gemerek Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından sehven hatalı olarak 2090/107117 oranında Gemerek Belediyesi adına hisseli olarak yazılmasından dolayı 157 Ada 14 parsel nolu taşınmazda bulunan hissenin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrine yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkili olduğuna kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.

04.08.2017 Tarih ve 2017/32 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.08.2017 tarih cuma günlü toplantısında gündeme eklenen Vidanjör Ücreti görüşülmeye geçilerek; Belediye mücavir alan içerisine 100TL,mücavir alan dışına 250TL.ücret karşılığında hizmet vermesine kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi

04.08.2017 Tarih ve 2017/33 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.08.2017 tarih cuma günlü toplantısında İmar Tadilatı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; İlçemiz Yenihayat mahallesi 158 Ada 1 Parsel ve148 Ada 19-21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan mevcutta konut dışı kentsel çalışma alanı olup bu bölgede Resmi Kurum Çalışması planlandığından yerinde yapılan incelemeler neticesinde yapılması düşünülen yatırımın İlçe gelişimi açısından önem taşıdığından, anılan yerde tadilat yapılmasına İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kararın gereği için karar suretinin Fen işleri Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi

04.08.2017 Tarih ve 2017/34 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.08.2017 tarih cuma günlü toplantısında Arsa Satışları birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; İlçemiz İmar sınırı içerisinde bulunan ancak Belediyemiz tarafından kullanılmayan veya vatandaşlar tarafından uzun yıllardan beri kullanılmakta olan ve aşağıda sunulan taşınmazlar üzerinde herhangi bir yatırım düşünülmemesi nedeniyle, ayrıca Belediyemiz bütçesine gelir getireceğinden taşınmazların satılmasına İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kararın gereği için karar suretinin Fen işleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.
MAH. ADA PARSEL M2 VASFI
1 Bahçeli Mah. 352 3 496,39 arsa
2 Bahçeli Mah. 352 4 432,95 Arsa
3 Bahçeli Mah. 353 3 347,7 arsa
4 Bahçeli Mah. 353 4 389,31 Arsa
5 Bahçeli Mah. 353 5 496,41 Arsa
6 Bahçeli Mah. 354 3 1410,28 Arsa
7 Bahçeli Mah. 356 10 437,83 Arsa
8 Bahçeli Mah. 357 4 409,82 Arsa
9 Bahçeli Mah. 361 1 706,62 Arsa
10 Bahçeli Mah. 361 10 513,61 Arsa
11 Bahçeli Mah. 363 8 2,49 arsa
12 Bahçeli Mah. 364 3 332,72 arsa
13 Bahçeli Mah. 364 4 346,67 Arsa
14 Bahçeli Mah. 364 5 435,32 Arsa
15 Bahçeli Mah. 364 7 416,40 arsa
16 Bahçeli Mah. 364 8 306,47 arsa
17 Bahçeli Mah. 366 11 458,51 arsa
18 Bahçeli Mah. 366 12 465,35 arsa
19 Bahçeli Mah. 366 13 468,30 arsa
20 Bahçeli Mah. 366 4 1692,11 arsa
21 Bahçeli Mah. 366 9 500,40 arsa
22 Bahçeli Mah. 367 2 488,18 arsa
23 Bahçeli Mah. 367 3 462,69 arsa
24 Bahçeli Mah. 367 4 484,37 arsa
25 Bahçeli Mah. 367 5 649,34 arsa
26 Bahçeli Mah. 367 6 783,38 arsa
27 Bahçeli Mah. 360 16 944,03 arsa
28 F. Çakmak Mah. 235 8 3929,31 arsa
29 F. Çakmak Mah 210 17 835,04 arsa
30 F. Çakmak Mah 210 18 746,94 arsa
31 F. Çakmak Mah 229 4 1218,98 arsa
32 Yenidoğan Mah 180 51 142,54 arsa
33 Yenidoğan Mah 185 41 581,17 arsa
34 Yenidoğan Mah 163 373 141,73 arsa
35 Yenidoğan Mah 163 466 106,79 arsa
36 Yenidoğan Mah 192 29 35,02 arsa
37 Yenidoğan Mah 192 28 33,95 arsa
38 Yenihayat Mah 118 12 413,40 arsa
39 Yenihayat Mah 118 3 795,218 arsa
40 Yenihayat Mah 124 40 67,14 arsa
41 Yenihayat Mah 124 39 209,90 arsa
42 Yenihayat Mah 123 27 645,38 arsa
43 Yenihayat Mah 125 50 232,65 arsa
44 Yenihayat Mah 130 37 385,72 arsa
45 Yenihayat Mah 141 1 66,57 arsa
46 Horuk Mah. 202 155 5200 Tarla
04.08.2017 Tarih ve 2017/35 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.08.2017 tarih cuma günlü toplantısında gündeme eklenen Hastane Yeri devri görüşülmeye geçilerek; Belediyemiz meclisi 07.06.2017/28 sayılı kararında İlçemiz Bahçeli mahalle ( Muhsin Yazıcıoğlu ) uzunbayır mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 161 Ada 38 parsel nolu taşınmaza Sağlık Bakanlığı tarafından Hastane yapılması planlandığından taşınmazın Gemerek Devlet Hastanesine tahsis kararı almıştı.Karar sonrasında Hastane yetkilileri tahsis kararıyla Hastane yapamayacaklarını bildirilerek anılan yerin 5393 Sayılı Kanunun 75.Maddesinin d bendi gereği devrini talep etmektedirler.
5393 Sayılı Kanunun 75.Maddesinin d bendi gereği devredilmesi gerekmektedir.
(Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir hükmünce İlçemize yapılacak olan devlet hastanesi için belediyemize ait yerin yapılacak kamu hizmeti gözönünde bulundurularak bedelsiz devrine yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkili olduğuna kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bu haber 734 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum