2017 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

7 Mart 2017

03.03.2017 Tarih 2017/07 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.03.2017 tarihinde cuma günü saat 14.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. meclise sunulacak konular,meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu,bulunmadığını belirtti.Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi sayacı bozuk abonelere uygulanacak su ücreti birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Belediyemiz Meclisince 07/03/2016 tarihli ve 2016/12 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Su ve Kanal Aboneliği Genel Sözleşme Yönetmeliğin 41 nci maddesinde değişiklik;
a-Madde Kaçak kullanan konut ise; Konut abonelerinin kacak su kullanımının tespit edildiği tarihten geriye doğru bir yılda 360 m3 su kullandığı varsayılarak, kaçağın tespit edildiği tarihteki yürürlükte olan konutlara uygulanan tarife üzerinden 360 m3 su bedeli para cezası tahakkuk ettirilir.
b-Kaçak su kullanan işyeri veya sanayi ise;
Aboneye iş yeri tarifesi üzerinden 1000 m3 su bedeli ceza olarak tahakkuk ettirilir. Tekrarında bir önceki cezanın iki katı ceza uygulanır.
c- Kaçak su kullanılan yer Bağ, Bahçe, Sera veya Tarla ise; Şehir şebeke
suyundan bahçe, tarla ve sera sulamalarında a fıkra hükümleri ve sulama yapılan yerin
her bir m² si için 0,05 m3 su miktarı, tespitin yapıldığı tarihte abonenin sulama tarifesi üzerinden ceza tahakkuk ettirilir.
Kaçak su kullanma suçundan daha önce cezai müeyyide uygulanan özel ve tüzel kişilerin bu suçu tekrar işlemeleri halinde, tekraren işledikleri bu suçlara, bir önceki kaçak su kullanımından dolayı uygulanan cezai işlemin 2 katı kadar kaçak su kullanımı müeyyidesi uygulanır.
d-Akıllı Sayaç Tamir Süresi:Tamir süresince abonenin son üç aylık su sarfiyat bedelinin 3/1 üçte biri tutarı aylık sarfiyat bedeli olarak belirlenerek tamirat süresince her ay için sarfiyat tutarı tespit edilir. Diğer hallerde tespit son altı aylık su sarfiyat bedelinin aylık tutarı belirlenerek tamirat süresince her ay için sarfiyat tutarı tespit edilir.
e-Mekanik Sayaç Tamiri veya Yenilenmesi: Sayaç okuma sonucu;son tahakkukla tespit edilen tamir süresince ve yenileme sürecinde abonenin son üç aylık su sarfiyat bedelinin 3/1 üçte biri tutarı aylık sarfiyat bedeli olarak belirlenerek tamirat süresince her ay için sarfiyat tutarı tespit edilir.Son üç aylık Sarfiyat bedeli tespiti yapılamayan, yapılamamış abonelere aylık 40 ton su tahakkuku yapılır.Mekanik sayaç tamir veya değişim süresi üç ayı geçemez. Bu süreyi geçen abonelere zabıta ve ilgili personellerce tespit tutanağı ile tarifesine göre kaçak su kullanım a-b fıkra hükmü uygulanır.İlgililer hakkında ayrıca yasal işlem başlatılır.
İnşaatta Kaçak Su Kullanmak:
Şehir sınırları içerisinde Gemerek Belediyesi dışında su satışı yasaktır. İnşaatta kullanılan su miktarı aşağıdaki şekilde tespit edilir:
İnşaat alanı x 0,3= Kullanılması gereken su (m3) İnşaatta hazır beton kullanıldığı ispat edildiği taktirde kullanılması gereken toplam su miktarından %40’ı indirilerek, kullanılan su miktarı hesaplanır. Abone olmadan inşaatında kaçak su kullananların tespit edilmesi halinde kullanılan su miktarı yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilir. Tespit edilen su miktarı ait olduğu tarife ile çarpılarak hesaplanır. Yapı ruhsatı olmadan inşaat yaptığı tespit edilenlerden yukarıda hesaplanan tutarın %50 fazlası tahsil edilir. İnşaatını mesken aboneliğinden yapan abonelere yukarıdaki hesaplama yapılarak tarife farkı aboneden tahsil edilir. İnşaat tamamen bitmemişse; İnşaat alanının %20’si temel, %20’si duvar,%20’si sıva,%20’si üst tabla,%20’si taban inşaatı olarak kabul edilir.
USULSÜZ SU KULLANMAK
Ölçümü Engellemek:
Sayacın tüketimi doğru olarak kaydetmesini engelleyecek şekilde sayaca müdahale edenler, aboneliğe ait sayacı çıkararak yerine başka bir sayaç takanlar, sayacı ters-düz yapanlar, kasten kırarak kullanılmayacak hale getirenler, sayacını kaybedenler, ölçümü engelleme suçunu işlemiş olurlar. Ölçümü engelleyen mesken aboneleri için fiilin tespit edildiği tarihten itibaren; geriye doğru son su tahakkuku veya su yüklemesi dikkate alınarak her ay için 60 m3 su kullandığı, varsayılarak ceza tahakkuk ettirilir. Tekrarı halinde bir önceki sayaç tahrip cezasının iki katı ceza uygulanır.
Usulsüz Su Vermek ve Kullanmak:
Abone olmadan sayaç takarak su kullanan özel veya tüzel kişiler usulsüz su kullanmış sayılır. Bu gibi su kullanan özel veya tüzel kişilere kullandıkları su miktarı, tespit edildiği tarihteki ait olduğu abone grubuna uygulanan ücret, tarifesinin % 50 fazlası ile ücret tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.
Aboneler, daimi veya geçici bağlantı yaparak başkasına su veremezler. Usulsüz su veren aboneye iş yeri tarifesi üzerinden 100 m3 su bedeli ceza olarak tahakkuk ettirilir. tekrarında bir önceki cezanın iki katı ceza uygulanır.
MÜHÜR KOPARMAK:
İdare tarafından takılan sayacın barkodunu, sayaç giriş ve çıkışına takılan plastik rekor
aparatlarını, güvenlik kitini, mühür bağını, mührünü koparmak yasaktır.
a) Hesabı kesilerek mühürlenen, borçtan dolayı kapatılarak mühürleme yapılan, kaçak su
kullanımından dolayı suyu kullanıma kapatılarak mühürleme yapılan yerlerdeki mühürleri kırarak suyu kullanıma açanlar hakkında mühür fekki tutanağı tutulur. Mühürleme işlemi tekrar yapılır.
b) Hesabı kesilerek mühürlenen veya borçtan dolayı kapatılarak mühürleme yapılan yerlerde ki mührü kırarak su kullanan abonelerden konut abonelerine,her ay için 60 m3 diğer aboneliklere, 100 m3 su bedeli tutanağın düzenlendiği tarihteki iş yeri tarifesi üzerinden ceza tahakkuk ettirilir.
c) Su sayaçlarına kurum tarafından takılan rekor aparatlarını, emniyet kilitlerini kıran, tahrip eden, kullanılamaz duruma getiren mesken abonelerine 20 m3 diğer abone türleri için 50 m3 su bedeli ait oldukları tarife üzerinden ceza olarak tahakkuk ettirilir.
d) Yukarıdaki fiilleri işleyenler hakkında idarece mühür fekki tutanağı düzenlenerek ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır. Belediyemiz Meclisince 07/03/2016 tarihli ve 2016/12 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Su ve Kanal Aboneliği Genel Sözleşme Yönetmeliğinin 41 nci maddesinin değiştirilerek işlenmesine kararın kesinleşmesine müteakip uygulanmasına ve 3011 sayılı kanun hükmünce mahallen ilanı ve gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi

03.03.2017 Tarih 2017/08 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.03.2017 tarihine rastlayan cuma günlü toplantısında gündemin ikinci maddesi İndirimli Su Ücreti ücreti birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; 02.08.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı yasanın 88. Maddesi ile 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda değişikliğe gidilerek; “1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti % 40’tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise % 50’den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınır.” hükmü getirilmiştir.

İlgili kanun ve yönetmelik hükümlerinden faydalananlara başka bir İl, İlçe de yararlanıp yararlanmadığı ilgili araştırma sonucunda yararlanacak şahıslara belediyemizce tahakkuk ettirilecek su ücretlerinde % 50 indirim yapılmasına, katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi
03.03.2017 Tarih 2017/09 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisinin 03/03/2017 tarihine rastlayan cuma günlü toplantısında gündeminin 3ncü sırasındaki Kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması görüşülmeye geçilerek;
Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin % 50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan % 50’sinin ise İller Bankası A.Ş. den tahsis edilecek 14,873,035.65TL (ondörtmilyonsekizyüzyetmişüçbinotuzbeştürklirasıaltmışbeşkuruş) kredi ile karşılanmasına ve krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili madde uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunundaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar suretinin gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

03.03.2017 Tarih 2017/10 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz meclisi 03/03/2017 tarihli toplantısında gündemin 4ncü sırasında yeralan Cumhuriyet ve Atatürk caddelerindeki çıktıların kapatılhması görüşülerek;Bu caddeler üzerinde bulunan yapılarda mevcut imar durumlarının uygulanmasına kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.Meclis Başkanı oturumu kapatarak gelecek toplantının 06/03/2017 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14:00 de toplanmak üzere birleşime ara verdiğini belirtti.
06.03.2017 Tarih 2017/11 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.03.2017 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14:00 de başlayan toplantısında gündemin beşinci maddesi Arazi Satışı ikinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; İlçede işsizliğin had safhada ve devamlı nüfus göçü yaşandığı faktörleri göz önünde bulundurularak istihdam sağlayıcı yatırımların yapılması için İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi çipilyazısı mevkiinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan tarla vasıflı 253 ada,8 parsel nolu 116.346,50m² yüzölçümlü ve 254 ada,2 parsel nolu 42.100m² yüzölçümlü taşınmazların iki yıl içerisinde gerekli tesisin faaliyete geçirilmesi şartlarının Koşullu Satış ve Mülkiyetin Saklı Tutulması ve anılan yerlerin yazılı yüzölçümü tutarını kapsamıyorsa belediye, eksiği için alıcıya karşı hiçbir yükümlülüğü yoktur.Satış tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tesisi faaliyete geçirmeyen alıcı aldığı yeri bedelsiz ve hiçbir şartsız ve koşulsuz geri iade eder Satış Şartname ve ilgili noter onaylı Satış Sözleşmesine hüküm konularak satışlarına on evet, Hanifi KILIÇ ret oyuna karşılık katılanların oyçokluğu ile satışlarına yapılacak bu işlemler için Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkilendirilmesine kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler ve Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

06.03.2017 Tarih 2017/12 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.03.2017 tarihine rastlayan pazartesi günlü toplantısında gündemin 6ncı maddesi Gemerek Köylere Hizmet Götürme Birliği ile sözleşme yapılması ikinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Gemerek Köylere Hizmet Götürme Birliğinin görev alanındaki görevleri yapılacak bir protokolle ücret karşılığında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 nci madde a fıkrası hükmünce belediyemizce yapılmasına bu konuda Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkilendirilmesine karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi
06.03.2017 Tarih 2017/13 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.03.2017 tarihine rastlayan pazartesi günlü toplantısında gündemin yedinci maddesi (mülga)Yeniçubuk Kanalizasyon kabulü ikinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; İlçemiz merkezinde yapılmakta olan Kanalizasyon inşaatı kısmen tamamlanmış olup, Kanalizasyonu yapmakta olan ilgili firmanın mali açıdan sıkıntıya düşmesi ve iflas etmesi sebebiyle 1. Kademede olan veya ihtiyaçlar doğrultusunda 2. Kademeden 1. Kademeye alınarak tamamlanan kısmın bu şekliyle kabul edilmesine Mustafa DEMİR,Mahmut CİRİTCİ,Hasan ÇOLAK,Yalçın AKGÜN,Murat SOYTÜRK evet oyuna karşın Hanifi KILIÇ,Hicabi PEKYÜREK,Orhan ÇAĞATAY,Mustafa İNCEÖZ Yılmaz AKMEŞE,Ubbat İNCEÖZ ün ret oyları ile tamamlanan kanalizasyonun bu şekli ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmemiştir.Kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler ve Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
06.03.2017 Tarih 2017/14 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.03.2017 tarihli tarihine rastlayan pazartesi günlü toplantısında gündemin 8nci maddesi Yol Harcamalarına Katılım Payı ikinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Yol harcamalarına katılma payı: Madde 86 (Değişik birinci cümle: 12/11/2012-6360/28 md.) madde hükmünce Yol Harcamalarına Katılma Payı alınmamasına 8 evet oylarına karşın Hicabi PEKYÜREK,Yalçın AKGÜN Ubbat İNCEÖZ 3 ret oylarına karşın Yol Harcamalarına Katılma Payı alınmamasına katılanların oyçokluğu ile karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 997 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum