2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

19 Ocak 2018

05.01.2018 Tarih ve 2018/01 Sayılı Meclis Karar Özeti

Belediyemiz Meclisi 03.01.2018 tarihinde çarşamba günü saat 10.00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. Meclise sunulacak konular, meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu,Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03/01/2018 tarih ve Su Ücret Tarifesi konulu müzekkeresi okutularak meclis gündemine alınması oylanarak katılanların oybirliği ile gündeme alındı.Meclis Üyesi Fuat ULAŞ’ın 03/01/2018 tarih ve İmar Yolunun kaydırılması konulu müzekkeresi okutularak İmar Komisyonuna havale olundu.Fen işleri Müdürlüğünün 03/01/2018 tarihli Sokak İsmi verilmesi konulu müzekkeresi okutularak meclis gündemine alınması oylanarak oybirliği ile gündeme alındı.Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilerek 1-Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Katılım,2-Su Ücret Tarifesi,3-Denetim Komisyonu Seçimi 4-İmar Tadilatları 5- Sözleşmeli Personel Ücretleri 6-Sokak İsmi verilmesi olarak görüşülmesi oybirliği ile kabul edilerek geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Katılım birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;Belediyemizin birliğe katılması birlikteki belediyeler arası bilgi,sosyal ve kültürel açıdan da yararlı olacağından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18nci madde o)fıkrası ve ilgili diğer mevzuatlar hükmünce katınılmasına, üye olarak Belediye Başkanı Mustafa DEMİR ve Asıl Meclis Üyesi Hicabi PEKYÜREK’in yedek üye olarak Orhan ÇAĞATAY’ın seçilmesine kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.
05.01.2018 Tarih ve 2018/02 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.01.2018 tarihli toplantıda Gündemin ikinci maddesi Su Ücret Tarifesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;7061 sayılı kanunla Madde 86- 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Ek Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez hükmü uyarınca işlem yapılmasına resmi kurumlardan 1m3 su ücreti KDV dahil 1TL(birtl) olarak belirlenmesine, 7061 sayılı kanunla madde 85- 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesine “meclis kararıyla mabetlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere” ibaresi eklenmiştir.5393 sayılı belediye kanununun 15nci madde s)bendi hükmünce ibadethanelere ücretsiz içme suyu verilmesine kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.

05.01.2018 Tarih ve 2018/03 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.01.2018 tarihli toplantıda gündemin üçüncü maddesi Denetim Komisyonu birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;5393 sayılı Belediye Kanununun 25nci madde hükmünce komisyonun bir yıl görev yapmak üzere üç kişiden oluşturulmasına.Büyük Birlik Partisinden Mahmut CİRİTCİ,Hanifi KILIÇ aday olduğu Adalet ve Kalkınma Partisinden Yılmaz AKMEŞE’nin aday olduğu yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde adayların oniki oy alarak Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere oybirliği ile seçildi. Kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.Meclis Başkanı Mustafa DEMİR meclisin gelecek toplantısını 10/01/2018 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 10:00 da yapmak üzere birleşime ara verdiğini duyurdu.

10.01.2018 Tarih ve 2018/04 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 10.01.2018 tarihli Çarşamba günlü toplantıda ikinci birleşimin birinci oturumunda gündemin dördüncü maddesi İmar Tadilatları görüşülmeye geçilerek,İmar Komisyonundan geldiği şekli ile; A- Fevzi Çakmak Mahallesi (Ali Kemali Efendi) Kayseri – Sivas Karayolu üzerinde bulunan 241 Ada 7 parsel nolu taşınmaza Toplu Konut ve Akaryakıt istasyonu yapılması planlanmakta olup, yatay 28699,86-28978,00, Dikey 26455,68 – 26849,48 koordinatları arasında kalan alanın öneri plan değişikliğinde mevcutta Sanayi alanı olarak görüldüğünden Z+7 toplamda 8 kat olmak üzere Konut ve Akaryakıt Alanı olarak değiştirilmesi mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasına
B- Bahçeli Mahalle Seyrantepe caddesi üzerinde bulunan alanda Yatırım yapılması planlanmakta olup, yatay 27754,77- 27891,20, Dikey 27151,55 – 27279,98 koordinatları arasında kalan ve mevcut planda ayrık nizam 2 kat yapılaşma olan yerin, öneri plan değişikliğinde aynı ada içerisinde yoğunluk artışı yapılmadan ayrık nizam z+4 toplamda 5 kat yapılaşma olarak önerilmiştir. Gerekli olan çekme mesafeleri ayarlanmış, yoğunluk artışı yapılmamış olup mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan, oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasına
C- Bahçeli Mahalle (Muhsin Yazıcıoğlu ) Kayseri- Sivas karayolu üzerinde yatay 28899,95- 29228,48, Dikey 28217,88 – 28603,26 koordinatları arasında kalan alanda yatırım yapılması planlanmakta olup, mevcut imar planında ayrık nizam 2 kat yapılaşma olan bölgenin öneri plan değişikliğinde aynı bölgede yoğunluk artışı yapılmadan ayrık nizam z+4 toplamda 5 kat yapılaşma olarak önerilmiştir. Gerekli olan çekme mesafeleri ayarlanmış, yoğunluk artışı yapılmamış olup mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan, oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasına
D- Bahçeli Mahalle (Muhsin Yazıcıoğlu ) Ş.Pilot M. Aras caddesi üzerinde yatay 28557,14- 28880,77, Dikey 27475,37 – 27834,32 koordinatları arasında kalan alanda yaklaşık 40-45 yıllık evlerin bulunduğu ve bazı evlerin imar yolu üzerinde olduğu tespit edilmiş olup, mevcut imar planında evlerin bulunduğu alandaki yolların aynı bölgede kaydırıldığı önerilmiştir. Herhangi bir parsele veya mevcut binaya zarar verilmediği ve aynı bölgede yapıldığı, herhangi bir yoğunluk artışı olmadığından mahremiyet açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan, oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasına
E- Gaziosmanpaşa Mahallesi plevne sokak üzerinde yatay 30877,35- 31200,18, Dikey 30770,33 – 31088,86 koordinatları arasında kalan alanda yatırım yapılması planlanmakta olup, mevcut imar planında ayrık nizam 2 kat yapılaşma olan bölgenin öneri plan değişikliğinde aynı bölgede yoğunluk artışı yapılmadan ayrık nizam z+4 toplamda 5 kat yapılaşma olarak önerilmiştir. Gerekli olan çekme mesafeleri ayarlanmış, yoğunluk artışı yapılmamış olup mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan, oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasına
F- Alperen Mah. Kızılşar sokak üzerinde yatay 29325,81- 29526,97, Dikey 30348,70 – 30634,33 koordinatları arasında kalan alanda yatırım yapılması planlanmakta olup, mevcut imar planında ayrık nizam 2 kat yapılaşma olan bölgenin öneri plan değişikliğinde aynı bölgede yoğunluk artışı yapılmadan ayrık nizam z+2 toplamda 3 kat yapılaşma olarak önerilmiştir. Gerekli olan çekme mesafeleri ayarlanmış, yoğunluk artışı yapılmamış olup, mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan, oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasına
G- Fevzi Çakmak Mahallesi (Ali Kemali Efendi) Tuğsan caddesi arkasında bulunan 210 Ada 25-26 ve 35 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yatay 27903,60 – 28054,20, Dikey 26608,07 – 26697,05 koordinatları arasında kalan imar yolunun daha düzgün ve kullanışlı düz bir yol olması için aynı alanda kaydırıldığı önerilmiştir. Herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadığından mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasına
H- Bahçeli Mahalle Tuğsan caddesi üzerinde bulunan alanda Yatırım yapılması planlanmakta olup, Dr. Bahattin Taner Caddesini Kayseri-Sivas karayoluna bağlayan Tuğsan caddesi mevcut planda ayrık nizam 2 kat yapılaşma olan yerin, öneri plan değişikliğinde aynı ada içerisinde yoğunluk artışı yapılmadan ayrık nizam z+4 toplamda 5 kat yapılaşma olarak önerilmiştir. Gerekli olan çekme mesafeleri ayarlanmış, yoğunluk artışı yapılmamış olup mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasına
I- Bahçeli Mahalle Atakent Konutlarının bulunduğu alanda yatay 29136,18 – 29355,55 Dikey 29085,76 – 29268,79 koordinatları arasında kalan ve Mülkiyeti Gemerek Belediyesine ait olan 436 Ada 1 Parsel nolu taşınmazda parselasyon yapılacağından aynı alanda imar yolu açılması önerilmiştir. Herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadığından mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasına kararın gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

10.01.2018 Tarih ve 2018/05 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 10.01.2018 tarihli Çarşamba günlü toplantıda ikinci birleşimin birinci oturumunda gündemin dördüncü maddesi İmar Tadilatları görüşülmeye devam edilerek,İmar Komisyonundan geldiği şekli ile; İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi,1/5000 Nazım İmar Planının 18 L paftasında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının 18L1D paftasında ; Y= 28 930 – 29 105 ,X=25 550 – 25 780 koordinatları arasında, 249 ada 16,17 , 281 ada 1 numaralı (yeni adı 249 ada 19 ve 20 parsel) parsellerin bulunduğu Ticaret alanı ve Akaryakıt İstasyonu olarak planlanan alan; Sivas İdare Mahkemesi’nin 2016/777 esasına kayden iptal edilmiştir. Bilirkişi Raporlarına istinaden İmar planının Mahkemece iptal edilme gerekçeleri göz önünde tutularak gerekli kurumlardan kurum görüşleri talep edilmiştir.
T.C DSİ 19. Bölge Müdürlüğünün 20.07.2017 tarih ve 494007 sayılı yazısında ” imar planı çalışmasında konu alanın Gemerek Barajı Sulama Sahası İçerisinde Kaldığı ancak bu bölgenin proje çalışmaları kapsamında sulama alanından çıkarılacağı” belirtilmektedir.
T.C Sivas Valiliği İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün 31.10.2017 tarih ve E.2728909 sayılı yazısında ” 249 ada 19 nolu parselin 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yer alan tarım arazilerinden olmadığından dolayı istenilen amaç için kullanılmasında sakınca olmadığı” belirtilmektedir.
T.C Karayolları Genel Müdürlüğünün (16.Bölge Müdürlüğü) 16.09.2015 tarih ve 82852276-622 / 185221 sayılı yazısında ” söz konusu parseller Kayseri-Sivas karayolu projemizin 42+100 kilometresinde bulunan kavşak yakınında bulunmaktadır. İlgili kesimde kamulaştırılmış alan bulunmakta olup, imar planı yapılırken yazımız ekinde gönderilen krokide taralı olarak gösterilen alanın yol olarak bırakılması, 25 metre olan yapı yaklaşım ve tesis giriş-çıkışının kavşak noktasının geometrik olarak kesiştiği kesim noktasında geçerli 100 metrelik mesafeyi sağlaması kaydıyla imar planı yapılmasında sakınca yoktur ” denilmektedir.
T.C Karayolları Genel Müdürlüğünün (16.Bölge Müdürlüğü) 11.11.2016 tarih ve E.264880 sayılı yazısında ”tesis giriş-çıkış bağlantısının vaziyet planındaki şekliyle kamulaştırma hattından 50 m. çekilmek süreti ile Hacı Yusuf Köy Yoluna bağlantı yapılması ” koşuluyla inşaat ruhsatı ve geçiş yolu izin belgesi düzenlenmesinin uygun görüldüğü ifade edilmektedir.
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 28.12.2017 tarih ve 65842636-305.02.E.22719 sayılı yazısında ”Belediyesince gönderilen öneri imar planı örneğinde akaryakıt istasyonu için E:0.40, akaryakıt istasyonu ile bütünleşik T2 lejantlı ticaret alanı için ise E:0.50 yapılaşma koşulunun belirlendiği tespit edilmiştir. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ‘nün ilgi yazısı uyarınca tesisin Hacı Yusuf Köyü yolundan servis alması talep edildiğinden, ÇDP’nın 8.18.2.5 uygulama hükmü uyarınca bahse konu imar planlarında “T2″ lejantlı ticaret alanı kısmının çıkarılarak yalnızca akaryakıt ve LPG istasyonu amaçlı olarak E:0.20 ve minimum parsel büyüklüğü:2.000 m2 yapılaşma koşullarına uygun olarak hazırlanabileceği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda söz konusu imar planı çalışmasında ilişkin iş ve işlemlerin,yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, başta DSİ 19. Bölge Müdürlüğü’nün yazısı ile Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü’nün yazısı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, ÇDP’nın 8.18.2.5 uygulama hükmünde belirtilen koşullara uygun olarak çevre düzeni planında değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın ilgili idaresince yürütülebileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim”. denilmektedir
Hazırlanan ve sınır içerisine alınan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar plan değişikliği ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden 1/100.000 ÇDP nında değişiklik olmadan ticaret alanı yapılamayacağı için 11300 m2 büyüklüğündeki Ticaret alanın kaldırılması gerekmektedir. Akaryakıt alanı olarak planlı alanda (249 ada 19 parsel) Yençok: 7.50 m. korunması, E:0.20 (KAKS a esas İnşaat alanı) olarak planlanması gerekmektedir. Karayolu Kamulaştırma ve kavşak Projesine uygun olarak kayıklığın giderilmesi uygundur. Hacı Yusuf Köy yolu kavşak giriş çıkış güvenliğini sağlayabilmek için Karayolları kamulaştırma projesinde 20. m. genişliğinde projelendirilmiştir. İmar plan sınırına kadar bu güzergah genişliğine uyularak 20 m. lik yol planlanmış olup Tesis giriş ve çıkışı bu yoldan sağlanacağı için plana cephe yönü (mahreç) işlenmesi, İptal edilen planda otopark olarak planlanan alan trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği düşünüldüğü için park olarak planlanması uygun görülmüştür. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak imar tadilatlarının yapılmasına kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

10.01.2018 Tarih ve 2018/06 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 10.01.2018 tarihli Çarşamba günlü toplantıda ikinci birleşimin birinci oturumunda gündemin beşinci maddesi Sözleşmeli Personel Ücretleri görüşülmeye devam edilerek,Belediyemizde boş bulunan AH Sınıfına ait 5935 unvan kodlu 1 dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek kısmi zamanlı olarak 1.436,30TL net ücretle bir Avukat çalıştırılmasına yapılan açık oylama işaretle oylama usulü elini yukarı kaldırarak oybirliği ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
10.01.2018 Tarih ve 2018/07 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 10.01.2018 tarihli Çarşamba günlü toplantıda ikinci birleşimin birinci oturumunda gündemin altıncı maddesi Sokak İsmi verilmesi görüşülmeye geçilerek; İlçemiz Bahçeli Mahallesinde(Muhsin YAZICIOĞLU)bulunan bazı sokak isimleri olmadığından ikamet adres ve doğalgaz hattı bağlantısında sorunlar yaşandığından ismi bulunmayan ve ekteki krokide gösterilen sokaklara 1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008 numaralı sokak isimlerinin verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 81 nci madde hükmünce Kaymakamlık Onayına sunulmasına müteakip Fen işleri Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bu haber 941 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum