2019 YILI HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

28 Haziran 2019

28.06.2019 Tarih ve 2019/36 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 28.06.2019 tarih cuma günü saat 10.00 de başlayan olağanüstü toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündem maddesi Güneş Enerji Sistemi İmar Plan Tadilatı konulu talep ve ekleri Meclis Başkanlığınca okutularak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 ncü madde hükmünce İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edildi. Meclise sunulan 28/06/2019 tarihli İmar Komisyon Raporu birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;İlçemiz Bahçeli Mahallesi Atakent küme evlerinin batısında bulunan 170 ada 45,46,47 ve 48 parseller ile 440 ada 1 parsel ve 441 ada 1 numaralı parselleri de içine alan bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planımızda 20L.IVC ve 20L.4d paftalarında kalmaktadır. Y=28 775 -29 340 X=29 275 29 630 koordinatları arasında kalan kısım konut, park ve yol alanı olarak planlanmış yaklaşık 4,6 hektar alan kapsamaktadır. Bahsi geçen parsellerin bulunduğu alanda park, konut ve yol alanlarının kaldırılarak İlçenin gelişimi ve alternatif girdilerin oluşması için,Plan değişikliği ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (YED) yapılması İlçe ekonomisine de olumlu katkı sağlayacağından söz konusu parseller üzerinde
Güneş Enerji Sistemi İmar Plan Tadilatının İmar Komisyondan geldiği şekli ile İmar Plan Tadilatı yapılmasına, karar suretinin gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine yapılan işaretli oylama sonucunda Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU,Fahriye YAĞCI,Nafiz YÜCEDAĞ,Hüseyin KARTAL,Yılmaz CİRİTCİ,Sinan DURMUŞ’un ret oyu altı(6) verdiği,Remzi KILIÇDAĞI,Macit ÇATAK,Ömer ÇOLAK,Nejla ERTÜRK,Okan KOÇYİĞİT,Adnan Menderes DURUKAN’ın kabulü yönünde altı(6) oy kullandığı görülerek açık oylama usulünde başkanın kabulü yönünde oyu ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Bu haber 485 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum