2020 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5 Ekim 2020

 

02/10/2020 TARİH VE 2020/46 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemiz Meclisi 02/10/2020 tarih cuma günü saat 14.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Meclise sunulacak konular, meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu Fen İşleri Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan 02/10/2020 tarih ve 1782 sayılı İmar Tadilatı konulu talep ve ekleri Meclis Başkanlığınca okutularak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 ncü madde hükmünce İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edildi.Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI,Ömer ÇOLAK,Macit ÇATAK,Okan KOÇYİĞİT imzalı 02/10/2020 tarih ve düğün salonu,dükkan sinema salonu yapılması konulu teklifleri meclis gündemine alınması oylandı. Beş evet, yedi ret oyu ile gündeme alınmadı. Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI,Ömer ÇOLAK,Macit ÇATAK,Okan KOÇYİĞİT imzalı 02/10/2020 tarih ve mera yönetim birliğinin kurulması konulu teklifleri gündeme alınmak üzere oylandı. Beş evet yedi ret oyu ile gündeme alınmadı. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/10/2020 tarih ve 7244 sayılı kanunun verdiği yetkilerin kullanılması teklifi meclis gündemine alınması oylandı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile gündeme alındı.
Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Mahalli İdareler Başkontrolünce yapılan 2020 tarih ve 120/6 sayılı genel Denetim Raporu ve 2019 yılı 103/16,19/21 ve 103/15,19/20 sayılı raporlarda birinci birleşimin birinci oturumunda okutularak meclisin bilgisine sunuldu.
02/10/2020 TARİH VE 2020/47 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemiz Meclisi 02/10/2020 tarih cuma günlü toplantısında gündemin ikinci maddesi Ek Kredi Talebi görüşülerek;

İçmesuyu İnşaatı işinde kullanmak üzere maliyetin %50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan %50’sinin ise İller Bankası A.Ş.den 23.03.2017 tarihli ve 13/293 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 19.399.631.-(ondokuznıilyonüçyüzdoksandokuzbinaltıyüzotuzbir) TL’lik krediden karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu işin ek maliyetinin %50’si SUKAP ödeneğinden karşılanmak üzere kalan %50’si için İller Bankası A.Ş.den 2.500.000.-(ikimiiyonbeşyüzbin) TL ek kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI’nın yetkilendirilmesine Sinan DURMUŞ’ (1) bir ret oyuna karşılık (11) onbir kabulüne oyçokluğu ile kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

02/10/2020 TARİH VE 2020/48 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemiz Meclisi 02/10/2020 tarih cuma günü saat 14.00 de başlayan toplantısında gündemin 3 ncü maddesi 1.Düzey aktarma ve Ödenek görüşülmeye geçildi.Yapılan görüşme sonucunda aktarmanın Encümen görevine girdiğinden Ek Ödenek görüşülmeye geçilerek;

EK GİDER BÜTÇESİ EKLENECEK ÖDENEK HESABI
S.NO KURUMSAL VE FONKSİYONEL EKONOMİK HESAP ADI MİKTARI S.NO KURUMSAL VE FONKSİYONEL EKONOMİK HESAP ADI TUTARI
1 39-04.05.01.00 900.06.05. G.MENK.SER.ÜRETİM GİDERL. 1.500.000,00 1 39-04.05.01.00. 901.15.06.05. G.MENK.SER.ÜRETİM GİDERL. 1.500.000,00
2 32-01.01.02.00 900.04.02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 1.100.000,00 2 32-01.01.02.00 901.15.06.05 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 1.100.000,00
3 47-06.03.00.00 900.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 600.000,00 3 47-06.03.00.00 901.15.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 600.000,00
4 02-01.01.01.00 900.05.08 Gelirlerden ayrılan paylar 26.000,00 02-01.01.01.00 901.15.05.08 Gelirlerden ayrılan paylar 26.000,00
5 02-01.01.01.00 900.03.01 Mal ve Hizmet alım ı 4.000,00 02-01.01.01.00 901.15.03.01 Mal ve Hizmet alım ı 4.000,00
TOPLAM 3.230.000,00 TOPLAM ,00
EK GELİR BÜTÇESİ
1 800.04.04.01.03 Kurumlardan alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 2.000.000,00
2
800.04.02.01.99
Cari nitelikteki diğer işler için Genel Bütçeden alınan Bağış ve yardımlar
1.230.000,00

TOPLAM 3.230.000,00

Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereği ayrıntısı yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere görüşülüp,2020 mali yılı Tahmini Bütçesine yeteri kadar ödenek konulmayan veya yılı içerisinde beklenmeyen gelişmelerden dolayı ödeneği yetişmeyeceği anlaşılan harcama kalemleri karşılığında gösterilen Ek Gelirler incelenerek Ek Ödenek verilmesine oybirliği ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
02/10/2020 TARİH VE 2020/49 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemiz Meclisi 02/10/2020 tarih cuma günlü toplantısında gündemin 4 ncü sırasına eklenen 7244 Sayılı Kanunun uygulanması görüşülmeye geçildi.Yapılan görüşme sonucunda 7244 sayılı Kanunun 1.Madde ç bendi gereğince; Yeşil Vadi Sosyal Tesisleri,Şehit Ahmet KARAHAN park düğün salonu kafe işletmesi ve İlan yerleri kiralama yerlerinin üç aylık kiralarının ertelenmesine oybirliği ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 59 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum