2020 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10 Kasım 2020

05/11/2020 TARİH VE 2020/50 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemiz Meclisi 05/11/2020 tarih perşembe günü saat 10.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Meclise sunulacak konular, meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu Fen İşleri Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan 05/10/2020 tarih ve 2026 sayılı İmar Tadilatı konulu talep ve ekleri Meclis Başkanlığınca okutularak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 ncü madde hükmünce İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edildi.
Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Üst Yönetici Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI tarafından hazırlanan 2020-2024 Yılı Stratejik Planı birinci birleşimin birinci oturumunda okutuldu. Yapılan görüşmeler sonucunda Kamu idarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’in 6ncı ve 7nci maddeleri hükmünce yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile karara bağlandı.Kararın gereği için suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
05/11/2020 TARİH VE 2020/51 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemiz Meclisi 05/11/2020 tarihli toplantısında gündemin ikinci maddesi 2021 Mali Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonuna hava e dildi.Meclise sunulan 05/11/2020 tarihli Plan Bütçe Komisyon Raporu görüşülmeye geçilerek;
2021 GİDER BÜTÇESİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ ( 1. DÜZEY )(TL)

2021 Ödeneği 2022 Ödeneği 2023 Ödeneği
02-01-01-01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.014.496,00 1.162.350,00 1.333.759,00
31-01-01-02 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 124.675,00 143.651,00 163.947,00
32-01-01-02 FİNANSAL VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.925.149,00 3.343.074,00 3.838.132,00
33-03-02-00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
(Yangından Korunma Hzm.)
385.696,00 440.976,00 502.246,00
34-03-01-09 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
(Sınıflandırmaya Girmeyen Güenlik Hizmetleri)
292.639,00 335.301,00 383.048,00
44-04-02-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
( Tarım Hizmetleri )
373.734,00 430.019,00 494.522,00
39-04-05-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Karayolu inşaat işleri ve Hizmetleri ) 5.943.665,00 6.835.150,00 7.859.474,00
39-04-05-02 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
( Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmetleri )
271.270,00 309.275,00 353.140,00
39-05-01 ve 2-00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
( Atık yönetimi hizmetleri )
3.166.241,00 3.551.163,00 3.995.572,00
47-06-03-00 İSKAN VE TOPUM REFAHI HİZMETLERİ
( Su temini İşleri ve Hizmetleri )
1.502.435,00 1.632.799,00 1.776.264,00
TOPLAM ,00 ,00 ,00

2021 Yılı Gider Bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden ad okumak suretiyle oylanarak 2021 Yılı Gider Bütçesinin,16.000.000,00.-TL oy birliği ile kabul edilmiştir.
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ
2021 GELİR BÜTÇESİ
GELİRİN KODU 2021 Ödeneği 2022 Ödeneği 2023 Ödeneği
I II
01 VERGİ GELİRLERİ 734.699,00 846.102,00 970.067,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.027.877,00 2.324.503,00 2.668.286,00
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 584.314,00 672.440,00 772.072,00
05 DİĞER GELİRLER 12.251.100,00 13.878.402,00 15.757.976,00
06 SERMAYE GELİRLERİ 402.010,00 462.311,00 531.658,00
GENEL TOPLAM ,00 ,00 ,00
Gemerek Belediyesinin 2021 ve takip eden çok yıllı Bütçe tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin b fıkrası ve 61,62.maddeleri, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 29 ve 32’inci gereğince incelendiği Gelir ve gider bütçelerinin denk olduğu,yasal payların ayrıldığı ve uygun olduğu görülerek.2021 Yılı Gelir Bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi üzerinden ad okumak suretiyle oylanarak 2021 Yılı Gelir Bütçesinin,16.000.000,00.-TL katılanların oy birliği ile kabulüne gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
05/11/2020 TARİH VE 2020/52 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemiz Meclisi 05/11/2020 tarihli toplantısında gündemin üçüncü maddesi Araç Hibe Kabulü birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 27.10.2020 tarih ve 228786 sayılı yazısında belirtilen 27.10.2020 tarih ve228361 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile Belediyemize devredilmesi uygun görülen 35 N 5312 plakalı 2004 model Ford Transit marka taşıtın kabulüne yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
05/11/2020 TARİH VE 2020/53 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemiz Meclisi 05/11/2020 tarihli toplantısında gündemin dördüncü maddesi Yangın Yerleri Tespiti birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 2nci madde hükmüne istinaden yangın afetine uğraması muhtemel sahaların tespit edilmesi amaçlı çalışma yapmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde İtfaiye Çavuşluğu ile birlikte çalışma sonucunda ki rapor doğrultusunda karar verilmesine gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
05/11/2020 TARİH VE 2020/54 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemiz Meclisi 05/11/2020 tarihli toplantısında gündemin beşinci maddesi imar Tadilatları birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;İmar Komisyonundan geldiği şekli ile
A- Bahçeli Mahallesinde 131 Ada 12-13-14 ve 60 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yaklaşık 40-50 yıllık binalar mevcutta olmasına rağmen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı dışarısında kaldığından ve vatandaşlar doğalgaz vs gibi hizmetlerden faydalanamadığından imar planı içerisine alınmasına için revizyon yapılması talep edildiği.
İmar Revizyonu talep edilen yerde İmar Komisyonunca yapılan incelemede Bahçeli Mahalle 131 Ada 12-13 ve 14 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yaklaşık 40-50 yıllık binalar mevcutta olmasına rağmen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı dışarısında kaldığı ve vatandaşların doğalgaz vb gibi hizmetlerden faydalanamadığı tespit edilmiş olup imar revizyonu yapılarak imar planı içerisine alınmasına yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
B-Yukarı Mahalle 280 ve 279 adada bulunan taşınmazlarda yaklaşık 35-40 yıllık binalar mevcutta olmasına rağmen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı dışarısında kaldığından ve vatandaşlar doğalgaz, kanalizasyon gibi hizmetlerden faydalanamadığından imar planı içerisine alınması için revizyon yapılması talep edildiği.
İmar Revizyonu talep edilen yerde İmar Komisyonunca yapılan incelemede Yukarı Mahalle 280 ve 279 adada yaklaşık 35-40 yıllık binalar mevcutta olmasına rağmen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı dışarısında kaldığı ve vatandaşların altyapı ve üstyapı hizmetlerden faydalanamadığı tespit edilmiş olup imar revizyonu yapılarak imar planı içerisine alınmasına yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
C- Yukarı Mahalle Kayseri Caddesi 498 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 3 kat ve konut alanı olarak görülen alanda yatırım yapılması planlandığından ticaret + konut ve 5 kat olarak imar tadilatı talep edildiği.
Plan değişikliği talep edilen yerde İmar Komisyonunca yapılan incelemede Yukarı Mahalle 498 Ada 2 nolu parselin bulunduğu ada mevcut imar planında Konut planlanmış olup, konum itibari ile gelişime açık ve İlçemizin gelişimi açısından olumlu katkı sağlayacağından yatay 506021 506330 dikey 4338139 4338376 koordinatları arasında kalan alanda tadilat yapılmasına yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
D- Fevzi Çakmak Mahallesinde 221 Ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda imar yolunun kaldırılması talep edildiği
Plan değişikliği talep edilen yerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne görüş sorulmasına yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile kararların gereği için suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
05/11/2020 TARİH VE 2020/55 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemiz Meclisi 05/11/2020 tarihli toplantısında gündemin altıncı maddesi Şartılı Bağış Karşılığı Park Malzemesi Bağışı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;Yapılacak parka şehit ismi verilmek üzere park malzemelerinin şartlı kabulune gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Bu haber 50 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum