2020 YILI MART AYI TOPLANTISI MECLİS KARARLARI

18 Mart 2020

05.03.2020 Tarih ve 2020/ 13 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.03.2020 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Meclise sunulan konular, Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu. Gündemin 1. Maddesi İmar Tadilatları birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;

   A-Yenidoğan Mahallesinde 188,189, 276 Adaların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında 3 ve 4 kat müsaadeli olup, belirtilen alanda kat yüksekliği yapılarak 5 kata çıkarılması talep edilmektedir.

Plan değişikliği talep edilen yerde yapılan incelemede 188,189, 276 Adaların bulunduğu alanda, yatay 30080 – 30341 dikey 30360 – 30701 koordinatları arasında kalan alanda istenilen kat artışı ve emsal artışı yapılmasına oybirliği ile,

B- Gaziosmanpaşa Mahallesinde 253 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında 2 kat müsaadeli olup, belirtilen alana konut yapılması planlandığından kat yüksekliği yapılarak 5 kata çıkarılması talep edilmektedir.

Plan değişikliği talep edilen yerde yapılan incelemede 253 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 163 ada 280 ve 282 parsellerin bulunduğu ada mevcut imar planında Konut planlanmış olup, yapılaşma hükümleri fiili durum, gelişme potansiyeli ve çevre yapılaşma hükümleri gözetilerek, DOP oranı gözetilerek, konut ve park alanları gözetilerek yatay 30900 – 31100 dikey 31000 – 31300 koordinatları arasında kalan alanda tadilat yapılmasına oybirliği ile,.

C- Yenidoğan Mahallesinde TOKİ binaları yanında bulunan ve artık parsel olarak görülen alana Özürlü ve ihtiyaç sahibi vatandaşa konut yapılması planlandığından yatay 30717 – 30821 dikey 30393 – 30464 koordinatları arasında kalan alanda Şehir Plancıları tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda park alanının konut alanı olarak tadilat yapılmasına oybirliği ile,

D- Yenihayat Mahallesinde 148 Ada 14-16-48 nolu parsellerin bulunduğu alanda mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 5 kat müsaadeli alanda yatırım yapılması planlandığından 7 kata göre imar tadilatı talep edilmektedir.

Plan değişikliği talep edilen yerde yapılan incelemede 148 Ada 14-16-48 nolu parsellerin bulunduğu ada mevcut imar planında Konut planlanmış olup, konum itibari ile yatay yapılaşma uygun olacağı düşünüldüğünden ve mevcut yüksekliğin yeterli görüldüğünden yatay 29465 – 29812 dikey  29297 – 29702 koordinatları arasında kalan alanda tadilat yapılmasının reddine oybirliği ile,

E- Yenidoğan Mahallesinde 178 Ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda mevcutta bulunan Emniyet Binasının yenileneceğinden ve alanın yetersiz olması nedeniyle imar planında görülen ancak mevcutta bulunmayan imar yolunun kaldırılması ve kat artışı talep edilmektedir.

Plan değişikliği talep edilen yerde yapılan incelemede 178 Ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda mevcut Emniyet binasının yenilenmesi ve büyümesi, ayrıca imar planında görülen ancak mevcutta açık olmayan imar yolunun alternatif yollar olması nedeniyle kaldırılması İlçemize olumlu katkı sağlayacağından yatay 30543 – 30680 dikey  30260 – 30391 koordinatları arasında kalan alanda tadilat yapılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

05.03.2020 Tarih ve 2020/14 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.03.2020 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 2. Maddesi Akıllı Su Sayaç Kartı Fiyat Güncellemesi konusunun görüşülmesine geçilerek;

İlçemizde su abonelerinin kullanmış olduğu Akıllı Su Sayaç Kart ücretlerinin satışının  on (10) TL olarak güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

05.03.2020 Tarih ve 2020/15 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.03.2020 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 3. Maddesi  2019 Yılı  Denetim Raporunun okunması görüşülmeye geçilerek;

2019 Yılı Denetim Raporu Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci madde hükmünce Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI 2019 Yılı Denetim Raporunu okutmak sureti ile meclise bilgi verdi. Kararın madde gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

 

05.03.2020 Tarih ve 2020/16 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.03.2020 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 4. Maddesi Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi verilmesi konusunun görüşülmesine geçilerek;

Belediyemizin genel işlerinde kullanılmak üzere (Alt Yapı, Üst Yapı, Çevre Düzenlemesi Vb.) nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin. İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla (5393 Sayılı Kanunun 68/e bendine istinaden bir önceki yıl bütçesinin % 10 nunu geçmemek kaydı ile borçlandırma izni verilmesine ) krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI’nın yetkilendirilmesine gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

05.03.2020 Tarih ve 2020/17 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.03.2020 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Ek Gündem olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 02.03.2020 tarih ve E.53637 sayılı onayı ile Belediyemize devredilmesi uygun görülen 06 VDB 66 plakalı, 2006 model Fort Transit marka taşıtın Belediyemiz adına bedelsiz devredilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

05.03.2020 Tarih ve 2020/18 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.03.2020 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Ek Gündem olarak sokak isim değişikliği konulu gündem görüşülmeye geçilerek,

İlçemiz Gaziosmanpaşa, Yenidoğan,  Yenihayat ve Alperen mahallelerini devam eden Bahar, Bağlar, Maden, Kızışar, Mimarsinan, Karagöl, Selçuk isimli sokakların birden fazla mahalleden geçmesi nedeniyle Adres Veri tabanında isimleri aynı olmasına ayrı bir CSBM şeklinde söz konusu olan yollarda CSBM lerin numarataj tasarımının ayrı SCBM ler olarak değerlendirilerek tasarımının yapılması gerektiğinden, Gaziosmanpaşa Mahallesinde; Mimarsinan sokak 1, Selçuk Sokak 1 olarak, Yenidoğan Mahallesinde; Bahar sokak 1, Bağlar sokak 1, Maden sokak 1, Kızışar sokak 1, Mimarsinan sokak 2, karagöl sokak 1 ve Selçuk sokak 2 olarak, Yenihayat Mahallesinde; Bahar 2, Bağlar 2 , Maden 2 , Kızışar 2 , Mimarsinan 3, Karagöl 2 , Selçuk 3 ve Alperen Mahallesinde; Bahar 3 , Bağlar 3 , Maden 3 , Kızışar 3, Karagöl 3 olarak sokak isimlerin değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

05.03.2020 Tarih ve 2020/19 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.03.2020 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Ek Gündem olarak İlçemiz halkının ihtiyacı olan AVM yapımı için bölge belirlenerek  imar tadilatı yapılması gündeminin imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

05.03.2020 Tarih ve 2020/20 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.03.2020 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Ek Gündem olarak  Belediye Başkanına Şartsız Bağış İçin ve Borçlanmaya ilişkin yetki konulu gündeme geçilerek;

İlçemiz sınırları içerisinde gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemiz adına şartsız bağışları kabul etmek ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin d fıkrası gereğince borçlanmaya karar vermek, hacizli malları Belediye adına bağış olarak kabul etmek üzere Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI’ nın yetkilendirilmesine  oy birliği ile karar verildi.

Bu haber 241 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum