2020 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI MECLİS KARARLARI

6 Şubat 2020

05.02.2020 Tarih ve 2020/ 08 Sayılı Karar

 

Belediyemiz Meclisi 05.02.2020 tarihi Çarşamba günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Meclise sunulan konular, Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu. Gündemin 1. Maddesi Belediye Başkanına Yetki Verilmesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;

İlçemiz sınırları içerisinde gerçek ve tüzel kişilerden belediyemiz adına  bağış kabul etmek üzere  Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI’ nın yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

05.02.2020 Tarih ve 2020/09 Sayılı Karar

 

Belediyemiz Meclisi 05.02.2020 tarihi Çarşamba günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 2. Maddesi İmar Tadilatı Konulu Gündemin görüşülmesine geçildi.

 

A-Yenidoğan Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının 20L3A, 20L3D,20L4B, 20L4C paftalarında bulunan alan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, DDY ve Yol olarak planlı olup, anılan yerde ortaya çıkan sorunlar, ilçede üretim, depolama vs ticari faaliyetler için çekme mesafeleri ve yapılaşma hükümleri ile mevcut kadastral duruma göre tadilat yapılması talep edilmektedir.

Plan değişikliği talep edilen yerde detaylı incelemek yaparak ilgili kurum ve kuruşlardan görüş alınarak ileriki tarihlerde görüşülmek üzere ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanın yapılaşma hükümleri fiili durum, gelişme potansiyeli ve çevre yapılaşma hükümleri gözetilerek, yatay 30010 – 30270 dikey  29640 – 29770 koordinatları arasında kalan alanda çekme mesafeleri, emsal, yükseklik vb konularda tadilat yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

B-Yenidoğan mahallesi 189 Ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda talep edilen kat yüksekliği imar tadilatının, İmar komisyonu tarafından incelenip değerlendirmek üzere Komisyona havalesine,

C- Gaziosmanpaşa mahallesi 153 Adanın bulunduğu alanda talep edilen kat yüksekliği imar tadilatının, İmar komisyonu tarafından incelenip değerlendirmek üzere Komisyona havalesine,

D- Yenidoğan mahallesi Toki binaları yanında bulunan 417 nolu parselin bulunduğu alanda talep edilen imar tadilatının, İmar komisyonu tarafından incelenip değerlendirmek üzere Komisyona havalesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

05.02.2020 Tarih ve 2020/10 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.02.2020 tarihi Çarşamba günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 3. Maddesi Sosyal Denge Tazminatı  görüşmesine geçildi.

İşyerinde yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile çalışma hayatını düzenleyen Anayasa hükümleri, uluslar arası sözleşmeler, Anayasanın “Sosyal Hukuk Devleti” ilkesi, 4688 Sayılı yasanın ilgili hükümleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalışanların ekonomik, sosyal imkanlarını ve çalışma performanslarını artırıcı nitelikteki Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi yapması için  tüm personele aynı uygulanmak üzere  Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI’na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

 

05.02.2020 Tarih ve 2020/11 Sayılı Karar

 

Belediyemiz Meclisi 05.02.2020 tarihi Çarşamba günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 4. Maddesi Murakebe Heyeti Seçimi’ne   geçildi.

Gemerek Ziraat Odası Başkanlığına 31.01.2020 tarih ve 228 sayılı yazımız ile gözlemci katılması talep edilmesine rağmen herhangi bir gözlemci katılmamış olup, İlçemizde ziraatla iştigal eden çiftçilerimizden Murakabe Heyetine üye olmak için müracaat eden istekliler arasında Semih ÇOPUR 8 oy, Kadir ŞEBAP 6 oy, Aslan ÇATAK 6 oy, Mesut POLAT 5 oy, Köksal SAĞIRKAYA 5 oy olmak üzere asil üye, Durdu VURAL 4 oy, Muharrem YAĞCI 4 oy, Durdu KARABULUT 3 oy, Besat ÇATAK 2 oy, Fazlı KARAHAN 1 oy alarak yedek üye olarak seçilmiş olup katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

 

05.02.2020 Tarih ve 2020/12 Sayılı Karar

 

Belediyemiz Meclisi 05.02.2020 tarihi Çarşamba günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Ek gündem olarak Meclise sunulan Ek baca ve bacaların kontrol edilmesi konulu ek gündem   görüşmesine geçildi.

İlçemizde yapılan altyapı çalışmalarında ( kanalizasyon, içme suyu, yağmursuyu ) Belediye Meclisince ek baca veya tadilatı yapılan bacaların kontrol edilmesi için verilen ek gündemli konu İmar Komisyonu tarafından incelenmek ve değerlendirmek  üzere İmar Komisyonuna havalesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bu haber 289 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum