Araç Satış İlanı

11 Aralık 2015

 

Başkanlığımıza ait faal durumda olan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka no su ile muhammen bedeli yazılı olan aracımız, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacak açık arttırma yoluyla satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Aracın Plakası Cinsi Markası Tipi Modeli Kilometresi Muhammen Bedeli TL.
58FA 555 Otomobil MEGANE 1,6 RTA 2000 Rengi: GÜMÜŞ 7.500,00 TL
58 FA 410 OTOBÜS ISUZU 1993 Rengi: Siyah   12.000,00 TL
58 FA 011 Otomobil Megan   sd 1,6 2005   15.000,00 TL

 

 1. İhale, Gemerek Belediyesini Yenihayat mahallesi İstasyon Sokak No:1 Toplantı Salonunda 18.12.2015 Cuma günü saat 14:00 de yapılacaktır.
 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ;
  A-GERÇEK KİŞİLERİN :
 3. İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
 4. Geçici Teminat dekontu ve makbuzu,
 5. İhale ile ilgili dilekçe,
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 7. Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

B-TÜZEL KİŞİLERİN :

 1. Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
 2. Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
 3. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2015 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
 4. Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi,
 5. İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları idari şartname ve KDV hariç verdikleri fiyat teklif mektubunun bulunduğu dosyayı ihale saatinden önce Başkanlığımızın Mali Hizmetler Birimine teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
 6. Telgraf faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 7. Satışı yapılacak araç mesai saatleri sonrası arasında Gemerek Belediyesi önünde görülebilir. İhaleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
 8. Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Başkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50.00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.
 9. İhale bedeli KDV hariç olup, ihale bedelinden kaynaklanan KDV, Damga Vergisi ile devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacaktır. Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir tarihi itibarı ile ihale makamına aittir. Aracın devir ve tescil masrafları devir tarihinde ilgili mercilere, ihale alıcısı tarafından nakit olarak ödenecektir.
 10. Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Gemerek Mahkemeleri yetkilidir.
 11. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 12. İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

 

MUSTAFA DEMİR

GEMEREK BELEDİYE BAŞKANI

Bu haber 5.301 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Arif PEKER 15,05,2020

Beyaz Masa Forum