GEMEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNERLİK HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

27 Ağustos 2018

T.C.
GEMEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VETERİNERLİK HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Gemerek Belediyesi Veteriner İşleri ve Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2 -(1) Bu yönetmelik Gemerek Belediyesi Veteriner İşleri ve Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklar ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1)Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu, 5179 sayılı Gıda Üretimi ve Satışı ile ilgili Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 -(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye : Gemerek Belediye Başkanlığını,
b) Başkan : Gemerek Belediye Başkanını,
c) Meclis : Gemerek Belediyesi Meclisini,
d) Encümen : Gemerek Belediyesi Encümenini,
e) Müdür : Gemerek Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünü,
f) Büro Şefi : Bürodan sorumlu Şefi,
g) Veteriner Hekim: Veteriner işleri Müdürlüğünde veterinerlik hizmetlerini yürütmekle görevli memur ve tam veya kısmı zamanlı çalışan veteriner hekimi, memur veya tam veya kısmi zamanlı Veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyenini
h) Büro Memuru: Bürodan sorumlu Memur,
i) Personel : Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli işçi personeli
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı
MADDE 5 – (1) Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler doğrultusunda, Belediyeye verilen veterinerlik hizmetleri görevi, Veteriner İşleri Müdürü ve diğer personeller tarafından yürütülür.
(2) Veteriner İşleri Müdürlüğü;
a) Müdür
b) Büro Şefi,
c) Veteriner Hekim,
d) Büro Memuru,
e) İşçi personelden oluşur.

Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları;
MADDE 6 – (1) Veteriner İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
a) Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak, koruyucu aşılarını yapmak veya yaptırmak, aşısı yapılan hayvanların kayıtlarını tutmak.
b) Salgın hastalıkların görülmesi durumunda, ilgilileri ve kurumları haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olmak.
c) Belediye sınırları içindeki varsa hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin, genel hijyenik ve teknik şartlar yönünden kontrolünü yapmak, yasa, yönetmelik ve talimatnamelerin hükümlerini uygulamak.
d) Salgın hastalıklara sebebiyet verecek, karasinek, sivrisinek, kemirici ve et oburlarla uygun yöntemlerle mücadele etmek.
e) Başıboş sokak hayvanları için rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak, üremelerini kontrol altına almak maksadıyla kısırlaştırmak ve aşılamak, sahiplendirmek veya işaretleyerek alındığı ortama bırakmak.
f) Yasaklı,yaşlı,yavru, yaralı,hasta ve sakat olan hayvanları barınakta barındırmak.
g) Kuduz hastalığı ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.
h) Kümes ve ahır şikâyetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek.
i) İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin talebi üzere evcil hayvanların satışını yapan kişilere eğitim vererek gerekli sertifikayı düzenlemek.
j) Sahipli evcil hayvanların kayıtlarını tutarak aşılarını yaptırıp yaptırmadıklarını kontrol ve takip etmek.
k) Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarına katılımı sağlamak. İlaçlama personeline gerekli eğitimi uygulamalı olarak öğretmek.
l) Vatandaşlardan gelecek hayvan yetiştirme ve sağlığı ile ilgili bilgilendirme taleplerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yönlendirmek.
m) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda, 5393 sayılı Belediye Kanununda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanununda, 2872 sayılı Çevre Kanununda, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununda, 5179 sayılı Gıda Üretimi ve Satışı ile ilgili Kanununda ve diğer kanunlarda Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
n) İnsan, çevre ve hayvan sağlığı ile ilgili olarak Resmi Kuruluşlarla, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren konularda yazılı veya sözlü gerekli koordinasyonu sağlayarak alınan kararları uygulamak.
Veteriner İşleri Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 7-(1)Veteriner İşleri Müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.
a) Bu yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak, hizmetlerle ilgili gerekli yazışmaları yapmak veya yaptırmak.
b) Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst
kademedeki yöneticilere onaya sunmak.
c) Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, hizmetlerin aksamaması için bir başkasının görevlendirilmesi ile ilgili gerekli önlemleri almak,
d) İşin yürütülmesi hizmet alımı yoluyla yapılıyorsa buna ilişkin ihalenin hazırlanmasını sağlamak, ihaleyi yaparak hizmetin ihale şartnamesine göre yerine getirilmesini takip etmek.
e) Müdürlüğün görev alanına giren çalışma konularında, ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği yapmak.
f) Müdürlük servislerinin çalışmalarını planlı ve programlı bir şekilde düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak, çalışmalarını yerinde izleyerek denetlemek.
g) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenleyerek, çalışmaları değerlendirmek.
h) Müdürlüğün kuruluşuna uygun olarak yaptığı görevler için ileriye dönük strateji ve hedefler belirleyerek makam onayına sunmak. Veterinerlik işleri ile ilgili belirlenen strateji ve hedefleri gerçekleştirmek, birim faaliyet raporlarını hazırlamak.
i) Harcama yetkilisi olarak yapılan iş ve işlemlerin amacına uygun, mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak.
j) Müdürlüğün iç ve dış denetimi sırasında kendisinden istenen bilgi, belge ve diğer hususlarda, Belediye Başkanlık Makamını da bilgilendirmek suretiyle denetçilere yardımcı olmak.
k) Belediye Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Veteriner İşleri Müdürlüğü Büro Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 8-(1) Veteriner İşleri Müdürlüğü Büro Şefliğinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.
a) Büro Şefi, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
b) Bu yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak için hizmetlerle ilgili gerekli yazışmaları yapmak.
c) Personelin izin ve hastalık durumlarını takip ederek birimden ayrılan personelin yerine, hizmetlerin aksamaması için bir başkasının görevlendirilmesi ile ilgili gerekli önlemleri almak,
d) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için gayret gösterir.
e) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekiminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 9-(1)Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.Müdür kadrosu bulunmayan veya boş olduğunda 6,7 ve 8nci madde ve aşağıda belirtilen ve belirtilmeyen birim işlerini kadrosu bulunmayan veya boş olan 11nci maddede sayılan görevleri;
a) Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak, koruyucu aşılamalarını yapmak veya yaptırmak, aşısı yapılan hayvanların kayıtlarını tutmak veya tutturmak.
b) Salgın hastalıkların görülmesi durumunda, ilgilileri ve kurumları haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olmak.
c) Belediye sınırları içindeki hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin, genel hijyenik ve teknik şartlar yönünden kontrolünü yapmak, yasa, yönetmelik ve talimatnamelerin hükümlerini uygulamak.
d) Salgın hastalıklara sebebiyet verecek, karasinek, sivrisinek, kemirici ve et oburlarla uygun yöntemlerle mücadele etmek.
e) Başıboş sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakılmasını sağlamak.
f) Yasaklı,yaşlı,yaralı,hasta sakat ve yavru olan hayvanların barınakta barındırılmasını takip etmek. Ayrıca gerekli tüm tetkik ve tedavilerin yürütülmesi yanında Rehabilite Merkezi ve Barınağının sağlık ve hijyenik şartlarının oluşması için dezenfeksiyon dahil tüm çalışmaların yapılmasını sağlamak.
g) Kuduz hastalığı ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.
h) İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin talebi üzere ev ve süs hayvanlarının satışını yapan kişilere kurs açıp gerekli eğitimi vererek sertifikalandırmak.
i) Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarına katılımı sağlamak. İlaçlama personeline gerekli eğitimi uygulamalı olarak öğretmek.
j)
• Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, İl ve İlçe Kurban Komisyonu kararları doğrultusunda tespit edilen Kurban satış ve kesim yerlerini denetlemek.
• Belediyemizin diğer Müdürlükleri ve Kamu kuruluşları ile koordineli çalışılarak satış ve kesim yerlerinin hazırlanmasında hayvan refahı ve insan sağlığını hedef alarak gerekli düzenlemeler ile sağlıklı bir Kurban geçirilmesini sağlamak.
• Kurban satış yerlerinde hayvanların muayenesi ile evrak ve kayıtların kontrollerini sağlamak ve akabinde kesim sonrası karkas muayenesi yapmak.
• Kurban Bayramında kesim yapmak isteyenlerin ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde Kesim Elemanı Sertifikası ve akabinde kesici belgesi almasını sağlamak.
• Kurban satış alanlarında hasta hayvan tespitinde karantina çadırları oluşturmak.
• Kurban satış ve kesim alanlarında tuvaletler, banyolar, yem depo alanları, gübre depolama alanları, rampa alanları, sosyal çadırlar ve kesim alanları vb. diğer müdürlükler ile planlayıp uygulayarak modern kompleksler oluşturmak.
• Kendi mekanlarında ve çiftliklerinde Kurban kesmek isteyen kişilerin yerlerinin kontrolü ile uygun olanların kesim yeri olarak belirlenmesini sağlamak.
• Kurban Bayramında izin verilen yerler dışında kurban kesilmesini engellemek.
k) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda, 5393 sayılı Belediye Kanununda,1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanununda, 2872 sayılı Çevre Kanununda, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununda, 5179 sayılı Gıda Üretimi ve Satışı ile ilgili Kanununda ve diğer kanunlarda Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimlik görevini ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
Veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 10- (1) Veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeninin görev ve sorumlulukları şunlardır. Veteriner İşleri Müdürü veya veteriner, şef kadroları boş veya bulunmadığında 6,7,8 , 9, ve 11nci madde ve aşağıda belirtilen ve belirtilmeyen birim işlerini
a) Veteriner Hekimin yönlendireceği şekilde bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılama yapar.
b) Sahipsiz hayvanlara veteriner hekim gözetiminde tıbbi müdahalede bulunur, aşı, iğne, pansuman yapar, gerektiğinde operasyonları asiste eder.
c) Sahipli ve sahipsiz hayvanları kayıt eder, takibini yapar.
ç) Güçten düşmüş, sakat, yaralı hayvanların hayvan bakım evinde bakımını sağlar, belirlenen tedaviyi uygular, beslenmelerini ve temizliği denetler.
d) Yapılan işlerin kayıtlarını tutar.
e) Müdürlüğün sürdürdüğü faaliyetleri haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlar.
f) Memur / Büro Personelinin olmadığı durumlarda Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün fatura, evrak kaydı ve yazışmalarını Müdür veya Veteriner Hekim ile koordineli bir şekilde yapar.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Büro Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 11-(1) Veteriner İşleri Müdürlüğü Büro Memurunun görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.
a) Müdürlüğe gelen ve Müdürlük dışına yazılan evrakları, gelen ve giden evrak kayıt defterine kaydını yaparak zimmetini takip eder.
b) Yapılan tüm yazışmaların birer örneğini konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivler.
c) Veteriner İşleri Müdürünün, Veteriner Hekimlerin ve Büro Şefinin mevzuat dahilinde vereceği diğer görevleri yerine getirir.
Veteriner İşleri Müdürlüğü İşçi Personelinin Görev ve Sorumlulukları:
MADDE 12-(1)Veteriner İşleri Müdürlüğü İşçi Personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır.
a) Aşılanmak, kısırlaştırılmak ve bakımı yapılmak üzere başıboş sokak hayvanlarını uygun bir şekilde toplayarak bakım merkezine ulaştırmak.
b) Aşılanan, kısırlaştırılan bakımı yapılan ve işaretlenen başıboş sokak hayvanlarının, alındığı ortama bırakılmasını sağlamak.
c) Hayvan barınağının ve barınakta tutulan hayvanların, Veteriner Hekim nezaretinde temizliğini ve bakımını yapmak.
d) Hayvan bakımı ve ilaçlama konularında, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarına katılmak.
e) Birim Müdürlüğü tarafından kendisine verilen talimatlara uyarak bu doğrultuda aldığı emirleri yerine getirmek.
f) Salgın hastalıklara sebebiyet verecek, karasinek, sivrisinek, kemirici ve et oburlarla uygun yöntemlerle idarenin talimatları doğrultusunda mücadele etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK:
MADDE 13-(1)Bu yönetmelik Gemerek Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı ile yürürlüğe girer. YÜRÜTME:
MADDE 14-(1)Bu yönetmelik hükümleri Gemerek Belediye Başkanlığınca yürütülür.

Belediyemiz Meclisinin 02/08/2018 Tarihli ve 2018/29 Sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İlanen Duyurulur.

Bu haber 657 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum