İş yeri açma ruhsatı

yenicubuk

İş yeri Alma Ruhsatı

Gayrısıhhi Müessese Açmak İçin İstenen Evraklar 

Ruhsat Başvuru Beyan Formu
Şirketlerde Kaşe
Nüfus Cüzdan Fotokopi
Vaziyet Yerleşim Planı (alet-Ekipmanlar)
Tapu Yeni Kayıt – Kira Sözleşmesi Aslı veya Noter Onaylı
Hisseli Tapularda Muvafakat name
Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Belgesi(yeni)
İtfaiye Raporu
3 Resim
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı  İşletme İzin Belgesi
Vergisi Levhası Fotokopisi

Ustalık Belgesi- ticaret odasına Kayıtlı ise Sorumlu Müdür Belgesi
Karayolları Geçiş İzin Belgesi
Tapuda Mesken ise (5B) uygulanacak
Şirket ise Ticari Sicil Gazetesi
Şirket ise Mesul Müdür Yetki Belgesi
Esnaf  Teftiş Defteri – Sağlık Karnesi (Belediyemizden)
Hasar tespit –İskan

Mesul Müdür Belgesi İstenen Evraklar

Noter Tastikli mesul müdür olduğuna dair belge
Sabıka Kaydı(mesul müdürün )
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Fotokopisi
Form (Mesul Mudur Belgesi  Basvuru Formu)
2 Resim
Kimlik

Nüfus Cüzdanı Fotokopi
Esnaf Sicil veya Ticaret Sicil Fotokopi(Son 6 aylık)
Tapu-Kira Kontr.( aslı veya noter onaylı)
Hisseli Tapularda Muafakatname (Noterden veya 2 şahit)
İtfaiye Raporu
Mesafe Krokisi (İmar İşlerinden) (Umuma Açık İşyerleri )
Sabıka Kaydı (Umuma Açık İşyerleri )
Vergi levhası
3 Adet Resim                                                                               

Esnaf Teftiş Defteri- Sağlık Karnesi (Belediye Sağlık İşler Müdürlüğünden))
Mesken ise alınması gereken izin (5 B Uygulaması)
Ustalık Belgesi –Sorumlu Müdür (Noterden)
Karayolları görüşü
Şirket ise Kuruluş ilanı ve Ticari Gazete Fotokopi
Şirket ise Mesul Müdür Yetki Belgesi Fotokopi- İmza sirküsü
Şirketlerde Kaşe
Hasar Tespit –iskân-İnşaat ruhsat

 

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum